תקנון

כללי
.1 תקנון זה והתנאים המפורטים בו חלים על כל אדם המבצע פעולה באתר.
.2 התקנון מהווה בסיס חוזי מחייב ביחסים בין הצדדים, בין אם מדובר באדם פרטי, עוסק, או תאגיד.
.3 יש לקרוא בעיון ובקפידה את תנאי התקנון במלואם.
.4 האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
.5 כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות – ולא ישמשו כפרשנות התקנון.
.6 במידה ומאן דהוא אינו מסכים לתנאי כלשהו מתנאי התקנון , הוא מתבקש – לא לעשות כל פעולה באתר.
.7 עצם רכישת מוצר באתר תהווה הצהרה מצד מבצע הפעולה כי הוא קרא את הוראות התקנון, הבין אותן
והסכים להן.
.8 החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד אשר
יגרם למשתמשי האתר או לצד שלישי כתוצאה משימוש באתר או רכישה שלא על פי תקנון זה.
.9 החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן הוראות התקנון.
.10 תנאי התקנון יחולו על כל שימוש אשר מבוצע באתר מכל מחשב או מכשיר תקשורת אחר, בין באמצעות
כל רשת או אמצעות תקשורת אחר.
.11 החברה רשאית למנוע את הגישה ואת השימוש באתר כאשר המשתמש מנסה לפעול שלא על פי הוראות
התקנות ובניגוד לדין .
.12 החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לשנות את מראה האתר, את התכנים המופיעים באתר,
את רשימת המוצרים המוצעים באתר – וזאת ללא כל צורך בהודעה מראש.
.13 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין פרסום כזה או אחר לבין תנאי התקנון, יגברו תנאי התקנון
והן אשר תקבענה.
.14 התשלום עבור ההזמנה יוצג במטבע ישראלי בלבד ויכלול את מחיר המוצר ומע”מ עפ”י כל דין.
.15 החברה שומרת על זכותה לשנות את המחירים בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי , המחיר הקובע הינו
המחיר המופיע באתר בעת ביצוע ההזמנה.
.16 החברה שומרת לעצמה את הזכות להעלות – לפי שיקול דעתה הבלעדי – מבצעים והטבות לפרקי זמן
שונים.
.17 במידה ונפלה טעות, בתיאור המוצר ו/או במחיר, הדבר לא יחייב את החברה.
.18 תמונות המוצגות באתר נועדו לצורכי המחשה בלבד ויתכנו הבדלים בין התמונות לבין המוצרים
הנמכרים בפועל.
.19 מבצע הפעולה מצהיר בזאת כי ידוע לו כי הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה בהחלט ואף מהווה עבירה
פלילית בהתאם להוראות חוק העונשין, התשל”ז 1977 ו/או על פי כל דין.
החברה תהא רשאית לנקוט בצעדים משפטיים כנגד כל אדם אשר יגיש פרטים כוזבים.
.20 החברה עושה את מירב המאמצים לוודא כי המידע המוצג באתר מעודכן ומדוייק, יחד עם זאת יתכנו
טעויות סופר במידע המופיע באתר.

.21 אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ“א1981- )להלן: ”חוק הגנת הצרכן“(
והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר )להלן: ”ההוראות“(, למעט במקרים בהם ניתן
להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.
.22 לכל שאלה או בירור הנוגעים למשלוח ו/או לטיב המוצר, ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות במייל
il.co.fusionwines@info ו/או בטלפון מספר .0544730430
שימוש והרשמה באתר
.23 ההתקשרות באמצעות האתר מותרת לבני 18 ומעלה בלבד.
.24 על מנת לבצע הזמנה של מוצרים , על המזמין להירשם – באופן חד פעמי – באתר באמצעות טופס הרשמה
מקוון.
.25 כל פרטיו האישיים של המשתמש , ישמרו במאגרי המידע של החברה.
.26 החברה לא תעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לאף גורם אחר, למעט דיוור הנוגע לאירועי יין
ומבצעים מיוחדים על היינות בחנות.
.27 בעת הרישום באתר על המזמין להזין שם משתמש וסיסמא וכן את כתובת הדואר האלקטרוני שלו.
.28 החברה רשאית לדרוש תעודה מזהה של מקבל המשלוח, על מנת לוודא כי הוא בגיר.
.29 בעת ביצוע הזמנה נותן בזאת המשתמש את הסכמתו לתנאי התקנון ומצהיר כי קרא את הוראות התקנון
וכי הוא עומד בדרישות התקנון ומסכים להן במלואן ולא יהיו לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה
כנגד החברה ו/או מי מטעמה.
.30 בנוסף נותן הרוכש את הסכמתו שפרטיו האישים )כגון: שמו, מספר ת.ז. שלו, תאריך לידה, כתובת,
דוא“ל וכד'(, יישמרו במאגרי המידע של החברה – בהתאם להוראות כל דין.
.31 מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש למטרות שיווקיות ללא רשות.
.32 הרוכש רשאי בכל עת ,לפנות לחברה בבקשה לעיין, לתקן או להסיר מהמאגר כל מידע שנאגר אודותיו,
באמצעות פניה בכתב לכתובת המייל של החברה ובכפוף למסירת פרטים מזהים שתבקש החברה.
שירות לקוחות
.33 בכל שאלה או בירור לגבי מוצר מסויים, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה בטלפון 0544730430
,info@fusionwines.co.il במייל או/ו
רכישת מוצרים באתר
.34 רכישת המוצרים תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות, לאחר הוספת מוצרים לסל הקניות,
יזין המשתמש בטופס המקוון את פרטיו האישיים כדלקמן: שם פרטי, שם משפחה, מס‘ פלאפון, כתובת
דואר אלקטרוני.
בנוסף על המזמין לציין האם פרטי מקבל ההזמנה זהים, במידה ולא, יש לציין את פרטי מקבל ההזמנה,
כנ”ל, לציין שם פרטי, שם משפחה, מס‘ פלאפון, כתובת מדוייקת , וכל פרט מזהה אחר שיש בידי המזמין
בכדי לסייע למבצע המשלוח לאתר בקלות את כתובת מסירת ההזמנה.
.35 מילוי כלל הפרטים הנדרשים לצורך רכישת המוצר על ידי המזמין , יחשב לביצוע הזמנה
)להלן:“ההזמנה“( .
.36 עם קבלת ההזמנה, תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ולאחר אישור חברת האשראי , תאושר
ההזמנה.
.37 בסיום ההזמנה ישלח למזמין – אישור על ביצוע העיסקה.

.38 יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים, במקרה והמזמין טעה והזין במערכת נתונים שגויים
ובעקבות טעות זו בוצע משלוח כושל – והמוצרים יחזרו לחברה – יחוייב המזמין בתשלום בגין דמי
משלוח וטיפול.
.39 במקרה בו לא אושרה עסקה על ידי חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה על כך, לצורך
השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם החברה לצורך הסדרת אישור ביצוע
העיסקה.
במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העיסקה על ידי חברת האשראי.
לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור תוך 7 ימים ממועד הביטול תהיה החברה זכאית לבטל את
ההזמנה.
.40 במידה והתגלה כי מוצר כלשהו אזל מהמלאי, רשאית החברה לבטל את ההזמנה או להציע למזמין פריט
חלופי .
אספקה והובלת המוצרים
.41 הנהלת החברה תפעל כמיטב יכולתה לספק את המוצרים במהירות האפשרית.
.42 אספקת המוצרים תעשה עד 7 ימי עסקים מיום קליטת ההזמנה ואישורה.
.43 המשלוחים מתבצעים על ידי חברת שליחויות לכל חלקי הארץ.
.44 זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים )ימי א‘ עד ה‘ לא כולל ימי
שישי ושבת, ערבי חג וימי החג(.
.45 החברה מתחייבת לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה ליעד המבוקש ותעשה כמיטב יכולתה כי
המוצר יגיע במהירות.
.46 אספקת המוצר ע“י החברה תעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי.
.47 המוצר יסופק לכתובת שהמזמין הקליד ו/או מסר בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.
.48 על המזמין להודיע מיידית לאתר באם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר, במקרה כזה
זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש.
.49 על המזמין לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולוודא כי ההזמנה בוצעה במלואה.
.50 במקרה שיבחר מבצע הפעולה באיסוף עצמי – לא יחוייב מבצע הפעולה בדמי משלוח.
לקוח שיבחר לאסוף את המוצר מהחברה יתאם זאת באמצעות יצירת קשר טלפוני ישירות עם החברה.
יש לאסוף את המוצר מהחברה לא יאוחר מ14- ימי עסקים ממועד ההזמנה.
אחריות המוצר
.51 החברה אחראית על המוצר עד הגעתו לבית הלקוח.
.52 במידה ויגיע המוצר ללקוח עם פגם, יקבל הלקוח משלוח חלופי ללא כל עלות.
.53 החברה אינה אחראית על יין אשר לא נשמר בתנאים נאותים בבית הלקוח.
ביטול רכישה מצד המזמין
.54 המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. מבלי
לגרוע מהאמור:

ביטול ייעשה אך ורק באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של החברה בכתובת
il.co.fusionwines@info, ביטול העיסקה יכנס לתוקף אך ורק לאחר קבלת דואר אלקטרוני מהחברה
המאשר את הבקשה לביטול העסקה.
.55 המזמין יהיה רשאי לבטל את ההזמנה בתוך 14 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה, בכפוף להחזרת
המוצרים כשהם סגורים ובאריזתם המקורית בלבד.
.56 במקרה שהביטול אושר, יש להשיב את המוצר לחברה .
.57 במידה וביטול ההזמנה בוצע לאחר שההזמנה יצאה למשלוח – תהא החברה רשאית לגבות מהרוכש את
דמי המשלוח החלים.
.58 החזרת המוצר תהא באריזתו המקורית , באמצעות שליח בצירוף חשבונית המקור – לא תתבצע החזרת
מוצר ללא צירוף חשבונית המקור.
.59 במקרה של החזרה – האחריות להובלת המוצר לחברה חלה על הזמין.
.60 לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למזמין הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול )דמי
המשלוח אינם חלק ממחיר המוצר ולכן ינוכו בנפרד מההחזר( בשיעור של 5% מסכום העסקה.
.61 במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, לא יחויב המזמין בדמי ביטול כלשהם. הוראות חוק
הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד המזמין, לרבות בנוגע לחובה להחזיר המוצר, יחולו גם-
כן.
.62 החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי אספקה, שנגרמה כתוצאה מכח עליון
ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
ביטול עסקה מצד החברה
.63 החברה תהא רשאית לבטל עסקה במקרים הבאים:
א. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
ב. במקרה בו החברה – בשל נסיבות חריגות – לא תוכל לספק לרוכש את המוצר.
החברה תודיע לרוכש ותאפשר לו להחליט האם לקבל מוצר חלופי או לקבל החזר כספי מלא.
ג. במקרה ויתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהמשתמשים את היכולת
להשתתף במכירה באופן תקין.
ד. המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או מי מטעמו.
ה. בוטלה הזמנה כאמור, למעט בגין השבת סכום העסקה , לא תהא למזמין כל טענה, או תביעה ו/או
דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין ביטול העסקה.
המחאת זכויות
.64 המשתמש מאשר בזאת כי ידוע לו כי החברה רשאית להמחות את התחייבויותיה ולהסב את זכויותיה
בכל עת לפי תנאי השימוש המצויינים בתקנון הנ”ל לצד שלישי – על פי שיקול דעתה הבלעדי – לרבות
העברת הנכסים באמצעות מכירה, מיזוג ו/או בכל דרך אחרת ובתנאי שימשיך הצד השלישי לקיים את
הוראות התקנון .
במידה ואכן יוסבו זכויות החברה, יועברו פרטי המשתמש לצד שלישי אשר יקבל את הזכות באתר ולא
תהא למשתמש כל התנגדות.

קניין רוחני –
.65 כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה הכוללים זכויות יוצרים, זכויות הפצה, סודות מסחריים, סימני
המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועמוד האתר, הן באשר לתכנים המופיעים
בו הינן רכושה הבלעדי של הנהלת האתר.
.66 אין להעתיק, לפרסם לשכפל, להפיץ, לשנות למכור להציג בפומבי, כל חלק מהאתר ו/או מהתכנים
המופיעים בו ו/או לעשות פעולה במישרין או בעקיפין , המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של בעלת
האתר , אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם הנהלת האתר.
אבטחת מידע ופרטיות / הגבלת אחריות
.67 החברה רואה חשיבות רבה בכיבוד והגנה על פרטיות גולשים והמשתמשים באתר.
.68 האתר מאובטח והפרטים המוזנים למערכת נשמרים בה בסודיות, בעזרת שימוש בשיטות האבטחה
ובמערכות ההצפנה.
.69 החברה משתמשת ב“עוגיות (Cookies” (לצורך תפעולו השוטף והתקין, ולצרכי אבטחת מידע.
.70 החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל שניתן, על סודיות המידע.
.71 הנהלת האתר מיישמת באתר, בעצמה ו/או באמצעות צדדים שלישיים מטעמה, מערכות ונהלים
לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי
הנהלת האתר, אין בהם בטחון מוחלט, בהתאם לאמור, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירותים באתר
יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
.72 החברה מצפינה את המידע שהיא אוספת באמצעות שכבת שקע מאובטח בטכנולוגיית SSL כל התנועה
באתר נעשית על גבי פרוטוקול HTTPS.
.73 התשלום מאובטח על ידי חברת הסליקה Meshulam By Grow בתקן PCI.
.74 הרוכש מאשר בחתימתו על גבי התקנון, כי הוא מודע לעובדה ,כי למרות שהחברה מפעילה את מירב
המאמצים למניעה של פגיעה בפרטיות הרוכש, אין באפשרות החברה להבטיח ביטחון מלא/מוחלט, מפני
חדירה למחשבי החברה ו/או חשיפת המידע השמור מפני האקרים.
.75 הרוכש מאשר בזאת כי לא תהיה לו ולא למי מטעמו – במישרין ו/או בעקיפין – כל טענה ולא דרישה ולא
תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה, ככל ותהא חדירה בזדון למחשבי החברה ו/או למאגרי המידע
השמורים של החברה.
.76 החברה מתחייבת לא להעביר את פרטיו האישיים של הרוכש לאף גורם , אלא במקרים בהם, ביצע הרוכש
מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצד שלישי ו/או באם עשה הרוכש שימוש
לרעה בשירותי החברה.
.77 המידע יועבר אך ורק מכוח צו שיפוטי ובהתאם להוראות כל דין.
.78 על הרוכש לשמור בסודיות את הסיסמה ואף לדאוג להחליפה מידי פעם וזאת למניעת גניבת פרטים
ומידע.
.79 הרוכש רשאי בכל עת לפנות לחברה בבקשה לעיין, לתקן ו/או או להסיר מהמאגר כל מידע אשר נאגר
אודותיו באמצעות פניה בכתב לכתובת המייל של החברה וכמובן בכפוף למסירת פרטים מזהים שתבקש
החברה.
שיפוי
.80 המשתמש מתחייב לשפות – מייד עם הידרשו – את החברה בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן
רווחים, תשלום או הוצאה אשר יגרמו לה עקב הפרת תנאי שימוש ו/או הפרת החוק ו/או הגשת תביעה
ו/או דרישה אשר תועלה על ידי צד שלישי, לרבות עלויות שכ”ט עו”ד והוצאות משפטיות.

דין ושיפוט
.81 הדין החל על תקנון זה ועל השימוש באתר לרבות פרשנותו ואכיפתו ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך
הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
.82 סמכות שיפוט לכל עניין ומחלוקת נתונה לבתי

דילוג לתוכן